تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر 2

تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر ۲