تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر 3

تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر ۳