تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر 4

تصویر راهبند شهرک صنعتی شبستر ۴