تصویر راهبند شهرک مصالح ساختمانی 1

تصویر راهبند شهرک مصالح ساختمانی ۱