راهبند شهرک مصالح ساختمانی

راهبند شهرک مصالح ساختمانی